Informacja
piątek, 31 sierpnia 2018

Wpłaty gotówkowe

W dniu 03.09.2018r. (poniedziałek) wpłaty gotówkowe w siedzibie SKOK "Skarbiec" w upadłości nie będą realizowane. W przypadku chęci wpłaty środków do Kasy należy dokonać przelewu na odpowiedni numer rachunku lub stawić się osobiście w siedzibie SKOK "Skarbiec" w upadłości w dniu następnym tj. 04.09.2018r. Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

 
Informacja
środa, 25 maja 2018

ZMIANY W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SKOK "Skarbiec" w upadłości

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją na temat tego w jaki sposób SKOK "Skarbiec" w upadłości przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie z tego tytułu przysługują Państwu prawa.

pobierz dokument

 
Informacja
środa, 25 maja 2018

Listy otwarte

Szanowni Państwo,
Członkowie i byli Członkowie SKOK "Skarbiec",

poniżej znajdą Państwo odpowiedź na Listy Otwarte z dnia 17.04.2018 r. skierowane do Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec" w upadłości z siedzibą w Piekarach Śląskich przez Państwa przedstawicieli.


pobierz list otwarty

pobierz odpowiedź

 
Dokument
piątek, 13 kwietnia 2018

Statut SKOK Skarbiec - zmiany

pobierz statut 1996.09.05

pobierz statut 1998.12.22

pobierz statut 2003.03.19

pobierz statut 2006.01.09

 
Dokument
środa, 11 kwietnia 2018

Decyzja KNF dotycząca zmiany statutu SKOK Skarbiec

pobierz dokument

 
Informacja
czwartek, 29 marca 2018

Godziny urzędowania SKOK Skarbiec

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2018 roku obsługa klientów SKOK SKARBIEC
odbywać się będzie do godziny 12:00


 
Dokument
środa, 28 marca 2018

Uchwała o podwyższeniu kwoty udziału obowiązkowego

pobierz treść uchwały

 
Informacja
czwartek, 22 marca 2018

Spotkanie członków SKOK Skarbiec

W dniu 20 marca 2018 r. odbyło się spotkanie Członków Kasy z Syndykiem. Osoby, które nie mogły w nim uczestniczyć, mogą uzyskać informacje na temat wezwań do zapłaty oraz szczegółowe informacje na temat swojego członkostwa bezpośrednio w siedzibie Kasy przy ul. Skłodowskiej 53 w Piekarach Śląskich lub pod numerem telefonu: 327568050.

Wypowiedzenie członkostwa mogą Państwo złożyć w siedzibie Kasy osobiście lub listem poleconym (korespondencję prosimy wysyłać na adres Kasy - ul. Skłodowskiej 53, Piekary Śląskie).

Oświadczenie zawarte w e-mailu jest przy tym niewystarczające. Oświadczenie musi zostać podpisane
i w oryginale dostarczone do Kasy (osobiście lub listownie).

Poniżej znajdą Państwo wzór wypowiedzenia członkostwa.

pobierz wypowiedzenie

 
Dokument
poniedziałek, 19 marca 2018

Statut SKOK Skarbiec

pobierz dokument

 
Komunikat
środa, 14 marca 2018

Informacja telefoniczna: (32) 756 80 50

Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 11 w siedzibie SKOK Skarbiec
w upadłości, mieszczącej się w Piekarach Śląskich przy ulicy Skłodowskiej – Curie 53 odbędzie się spotkanie informacyjne dla członków kasy dotyczące obowiązku opłacenia udziałów obowiązkowych przez członków kasy.

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SKOK „SKARBIEC” W UPADŁOŚCI 


Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” 
w upadłości z siedzibą w Piekarach Śląskich, informuje wszystkich członków Kasy, że są 
zobowiązani na podstawie art. 135 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 
w zw. z  art. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowokredytowych (ustawa o skok) w zw. z § 12 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”, do opłacenia swoich obowiązkowych udziałów 
w Kasie. 


Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

- Dlaczego dostałam/em wezwanie do zapłaty? 

Wezwanie do dopłaty z tytułu obowiązkowego udziału członkowskiego otrzymali wszyscy 
członkowie SKOK „Skarbiec” w upadłości z siedzibą w Piekarach Śląskich, których członkostwo 
w Kasie nie ustało przed dniem 30 czerwca 2015 r. Zgodnie bowiem z art. 13 ustawy o skok 
każdy członek Kasy obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. 
Minimalną wysokość udziału członkowskiego określa statut. - Uważam, że nie jestem członkiem Kasy. 

Zgodnie z art. 3 ustawy o skok celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich 
członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń 
finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 
oraz z 2017 r. poz. 60). 

Zgodnie z § 7 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” przystępujący 
do Kasy, po jej zarejestrowaniu, stają się jej członkami z chwilą przyjęcia przez Kasę. 
Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie pisemnej deklaracji, pod rygorem 
nieważności. W deklaracji wskazuje się prócz danych osobowych również zadeklarowane udziały. 

Innymi słowy, chcąc skorzystać z pożyczki lub kredytu albo prowadząc rachunek bankowy w SKOK 
„Skarbiec”, musiał Pan/Pani przystąpić do Spółdzielni, którą jest Kasa poprzez wypełnienie 
deklaracji członkowskiej, zadeklarowanie i wpłacenie obowiązkowego udziału oraz wpisowego. 
Zarząd Spółdzielni następnie podejmował uchwałę o przyjęciu nowej osoby w poczet członków. 
Jako członek była/był Pani/Pan związany natomiast jej Statutem. - Dlaczego dostałam/em wezwanie skoro złożyłem rezygnację z członkostwa? 

Zgodnie z § 15 Statutu Kasy, członkostwo może ustać na skutek wystąpienia ze SKOK „Skarbiec” 
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. 

Syndyk nie wezwał więc do zapłaty tylko tych osób, których członkostwo zgasło do dnia 
1 czerwca 2015 r. (wypowiedzenie członkostwa było więc złożone najpóźniej do 28 lutego 2015 r. - Jak przystępowałam/em do Kasy udział wynosił 1 zł, dlaczego Syndyk wzywa mnie do 
  dopłaty 94 zł? 

Wysokość udziału obowiązkowego określa Statut Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
„Skarbiec”, którym jest Pan/Pani związana jako członek Kasy. 

W dniu 30 czerwca 2015 r. została podjęta przez Zebranie Przedstawicieli Członków 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich uchwała, którą 
podwyższono wartość jednego udziału w Kasie do kwoty 95 zł, co znalazło odzwierciedlenie 
w brzmieniu § 12 Statutu Kasy. 

W dniu 28 września 2015 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr 
DLB/DLB_WL1/708/22/2/2015, powyższa zmiana Statutu została zatwierdzona, zaś w dniu 14 
października 2015 r. zmiana Statutu SKOK „Skarbiec” w przedmiocie podwyższenia wartości 
jednego udziału w Kasie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wobec powyższego, zgodnie z § 12 pkt 5 Statutu każdy z członków Kasy był zobowiązany nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały do uzupełnienia wartości 
zadeklarowanych udziałów. - Dlaczego do zapłaty wzywa mnie Syndyk? 

Postanowieniem z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt: XII GU 235/16, Sąd Rejonowy w Gliwicach, 
Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
„Skarbiec” w Piekarach Śląskich, wyznaczając Syndyka Masy Upadłości w osobie Jarosława 
Reszki. 

Zgodnie natomiast z art. 135 ustawy Prawo Spółdzielcze, po ogłoszeniu upadłości członkowie 
spółdzielni, na żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze 
część udziału. - Dlaczego dopiero teraz dowiaduję się o uchwale z 30 czerwca 2015 r.? 

Uchwała, którą podwyższono wartość jednego udziału w Kasie do kwoty 95 zł została podjęta przez 
Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec" 
w Piekarach Śląskich.

Nie była to więc uchwała Zarządu ale samych członków działających przez swoich przedstawicieli.

Zgodnie ze Statutem Kasy jeżeli liczba członków Kasy przekroczy 300 osób, Walne Zgromadzenie 
zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli, które liczy 15 członków. Mandat przedstawiciela 
trwa przez 6 lat (par. 25 Statutu). W razie ustanowienia Zebrania Przedstawicieli w Kasie, 
o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia listem poleconym się 
Przedstawicieli Członków, Kasę Krajową i Krajową Radę Spółdzielczą, natomiast pozostali członkowie 
są informowani o miejscu, czasie i porządku obrad przez wywieszenie ogłoszenia w punktach kasowych 
i oddziałach (par. 28 Statutu).

Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie nie doręcza się odrębnie Członkom. Z obrad sporządzany 
jest protokół do którego wciągana jest treść podjętych uchwał. Protokoły są jawne dla wszystkich 
Członków Kasy.

Zgodnie natomiast z art.  42 §  1 Prawo Spółdzielcze (par 32 Statutu) uchwały Walnego Zgromadzenia 
obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.- Co się stanie jeśli nie zapłacę?

Pan Pan/Pani prawo odmówić dobrowolnej zapłaty kwoty z wezwania. 
Syndyk w konsekwencji wystąpi przeciwko Panu/Pani do Sądu powszechnego z pozwem o zapłatę.
Swoją argumentację będzie Pan/Pani mógł/mogła przedstawić przed Sądem.

Spór pomiędzy Panem/Panią a Syndykiem rozstrzygnie Sąd.

pobierz komunikat